Ugdymas karjerai


Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Ugdymo karjerai uždaviniai:

  • ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
  • teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
  • padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
  • teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas (jų turinį, trukmę, formas ir kt.);
  • sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai;
  • organizuoti profesines veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą (pvz.: projektinė veikla).

Profesinio orientavimo komandą sudaro gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Janulytė, karjeros specialistės Daiva Švedienė ir Loreta Šilingytė.

Kontaktai:

Daiva Švedienė, el. p.: daiva.svediene@benediktogimnazija.lt 

Loreta Šilingytė, el. p.: loreta.silingyte@benediktogimnazija.lt  

NAUDINGOS NUORODOS

KUR STUDIJUOTI?

Aukštosios mokyklos

Profesinis mokymas

Studijos užsienyje

SUSIPAŽINKITE SU PROFESIJOMIS

GALIMYBĖS JAUNIMUI, SAVANORYSTĖ

DARBO PAIEŠKA

VADOVAS TĖVAMS, KAIP PADĖTI VAIKUI RENKANTIS KARJERĄ

http://www.smpf.lt/uploads/documents/docs/765_49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8afc.pdf 

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos