Socialinis pedagogas


Socialinė pedagogė Ineta Mikalonytė-Stankevičienė

Telefonas:   +370 315 74909
Taipogi galima susisiekti elektroniniame dienyne „TAMO

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas dėl švietimo pagalbos teikimo, informuojame, kad karantino metu, kai ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu, socialinė pedagogė konsultuos dėl socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus.


Pusę darbo laiko socialinė pedagogė gali skirti už gimnazijos ribų: lankymui namuose, konsultacijoms su kitais specialistais, bendradarbiavimui su kitomis įstaigomis, tiriamajam ir organizaciniam darbui. Socialinė pedagogė savo darbo laiką planuoja atsižvelgdama į gimnazijos poreikius, paraiškas konsultacijoms, gimnaziją lankančių vaikų ypatumus.

Socialinio pedagogo veikla mokykloje:

 • Darbas su mokiniais (mokyklos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas);
 • Prevencinis darbas, projektinė veikla;
 • Pagalba tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdant savo vaiką, nuolatinis bendradarbiavimas sprendžiant iškilusias problemas;
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių vadovais sprendžiant iškilusias problemas, siekiant visapusiškos mokinio socializacijos, sėkmingos adaptacijos gimnazijoje;
 • Gimnazijos socialinio paso sudarymas;
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje);
 • Šviečiamoji veikla;
 • Tiriamoji veikla;
 • Atstovavimas vaiko teisėms teisėsaugos institucijose, kai to padaryti negali tėvai ar teisėti vaiko atstovai;
 • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
 • Mokinių nemokamo maitinimo organizavimas ir apskaita;
 • ES programos „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ 1 – 4 kl. mokiniams koordinavimas;
 • Individualios ir grupinės socialinės pedagoginės pagalbos mokiniams teikimas.

Mokiniai į socialinį pedagogą gali kreiptis, kai:

 • Turi problemų bendraudami su bendraamžiais, mokytojais ar tėvais;
 • Turi elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Patiria patyčias, fizinį ar psichologinį smurtą;
 • Nori padėti organizuoti prevencinius renginius ir priemones gimnazijoje.

Į socialinį pedagogą taip pat gali kreiptis tėvai ir mokytojai.

Gimnazijos socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas, uždaviniai, gavėjai

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tikslas – padėti įgyvendinti mokinio teisę į mokslą, užtikrinti veiksmingą ugdymą ir mokymąsi, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo uždaviniai:

 • Padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis gimnazijoje, kitose institucijose, jų gyvenimo ir mokymosi aplinkoje, tapti visuomeniniu žmogumi, asmenybe;
 • Išsiaiškinti ir šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti gimnazijos ar vengia tai daryti;
 • Kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) padėti mokiniams pasirinkti mokyklą pagal jų protines ir fizines galias;
 • Sugrąžinti į gimnaziją jos nelankančius mokinius, bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir institucijomis, atsakingomis už vaiko gerovę.

Socialinės pedagoginės pagalbos gavėjai yra mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimas

Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai.

Socialinis pedagogas kartu su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais, administracija koordinuoja socialinės pedagoginės pagalbos teikimą, vykdo stebėseną, teikia siūlymus administracijai dėl socialinės pedagoginės pagalbos priemonių įgyvendinimo ir jų veiksmingumo užtikrinimo.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo formos:

 • Individualus darbas – sprendžiant mokinio problemas, konsultuojant jo tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus;
 • Darbas grupėje – gyvenimo įgūdžių ugdymas, pagalba sprendžiant problemas, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokyklos bendradarbiavimo skatinimas ir kita;
 • Darbas gimnazijos bendruomenėje – saugios mokymosi ir ugdymo aplinkos kūrimas, palaikymas, išteklių telkimas ir kita.

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo rūšys:

 • Konsultavimas – patarimai, pasitarimai, papildoma mokomoji pagalba mokiniams, jų grupėms, mokytojams, kitiems švietimo pagalbos specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) siekiant padėti išsiaiškinti tai, kas vyksta jų gyvenime ir mokymosi aplinkoje;
 • Tyrimai – siekiant išsiaiškinti aplinkos poveikį mokiniui, ugdymosi ir mokymosi sunkumus, kas padeda valdyti procesą, reiškinio sąlygas, patikrinti priežastinius reiškinių ryšius ir kita;
 • Mokymas ir švietimas – skirtas padėti mokiniams išmokti kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, bendrauti, pažinti save, aplinką, gebėti priimti sprendimus, spręsti problemas, elgtis visuomenėje priimtinais būdais, valdyti emocijas, gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymas ir kita;
 • Prevencinės veiklos organizavimas – siekiant mažinti teisės pažeidimus, gimnazijos nelankymą, laikytis vidaus tvarkos taisyklų, vykdyti alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, patyčių, savižudybių, ligų, ŽIV/AIDS, prekybos žmonėmis ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją;
 • Socialinės pedagoginės pagalbos tinklo kūrimas – mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialinių partnerių paieška, projektų vykdymas ir plėtra;
 • Tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų švietimas – vaiko raidos, gyvenimo įgūdžių ugdymo, socializacijos, bendravimo ir kitais klausimais.

Gimnazija, teikdama socialinę pedagoginę pagalbą, bendradarbiauja su socialinę pagalbą teikiančiomis tarnybomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sveikatos priežiūros, teisėtvarkos institucijomis, kitais asmenimis.

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos