Logopedas


Logopedė Danutė Jakubavičienė

Telefonas: +370 633 90084
El. paštas: danutejakubaviciena@gmail.com

Gimnazijos logopedė teikia pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedės veiklos tikslas – veiklus ir aktyvus mokinys, mokantis taisyklingai kalbėti, rišliai pasakoti, gebantis bendrauti besikeičiančioje aplinkoje.

Logopedo darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo valandos

Kontaktinės darbo valandos

Pietų pertrauka


Pirmadienis 7.30–17.00 8.55–14.45 11.40–12.10

Antradienis 7.30–17.00
8.55–14.45
11.40–12.10

Trečiadienis 7.30–9.00
12.00–16.30
12.10–14.45

Ketvirtadienis 7.30–9.00
12.00–16.30
12.10–14.45

Penktadienis 7.30–12.30Kita veikla (netiesioginis darbas su mokiniais) skirtas darbų planavimui, dokumentacijos tvarkymui; mokinių kalbos įvertinimui ir analizei; kalbos ugdymo programų rengimui; pasirengimui pratyboms; mokinių darbų taisymui; metodinės pagalbos teikimui mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimui; darbui gimnazijos Vaiko gerovės  komisijoje.

Dėl konsultacijų ar susitikimų pageidautina tartis iš anksto el. paštu arba per el. dienyną „TAMO“.

Pagrindinės logopedo veiklos kryptys

 • Gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimus, tiria ir įvertina mokinių kalbą, pildo mokinių kalbos įvertinimo korteles;
 • Parengia mokinių, kurie turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašus bei sutrikimų šalinimo programas;
 • Komplektuoja mokinių grupes kalbėjimo ir kalbos sutrikimams šalinti, dirba pogrupiais ( 2-4 vaikai), grupėmis (5-8 vaikai) ir individualiai;
 • Organizuoja logopedijos pratybas, lankomumą žymi logopedo dienyne;
 • Apie ištaisytus kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, korekcinio darbo rezultatus informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (VGK) narius bei mokinį stebi dar 3 mėnesius;
 • Bendradarbiauja su mokytojais, švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), dalyvauja gimnazijos VGK veikloje;
 • Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus, kelia kvalifikaciją.

Logopedijos pratybų metu:

 • Mokoma(si) taisyklingai tarti garsus;
 • Lavinama foneminė klausa ir girdimasis suvokimas;
 • Tobulinami garsinės analizės ir sintezės įgūdžiai;
 • Formuojami regimieji, erdvės ir laiko vaizdiniai;
 • Tobulinamas kalbos gramatinis taisyklingumas;
 • Ugdoma rišlioji kalba;
 • Plečiamas ir turtinamas aktyvusis ir pasyvusis žodynas;
 • Tobulinami skaitymo ir rašymo įgūdžiai;
 • Šalinami kiti sutrikimai;
 • Atsižvelgiama į mokinio gebėjimus ir jo specialiuosius ugdymo(si) poreikius;
 • Parenkamos tinkamiausios mokymo formos ir būdai.

Logopedijos pratybos vyksta dažniausiai 2 kartus per savaitę pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą darbo tvarkaraštį. Pratybų trukmė nuo 20 min. (individualios) iki 45 min. (grupinės).

Svarbi informacija

Mokinių ir jų tėvų dėmesiui!

Primatavimai. Modeliai ir kainos. Mokyklinių uniformų mugė.

Kviečiame mokytis

Kviečiame mokytis Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje.

Laikinos gimnazijos vidaus tvarkos

Informuojame, kad vadovaujantis Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2023 m. spalio 17 d. protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.4) dėl mokinių saugumo nuo 2023 m. spalio 19 d. įvedamos laikinos gimnazijos vidaus tvarkos